พม.จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก พื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก

พม. ประสานความร่วมมือร่วมใจจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) โดยมี นางอรนุช  ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานการจัดโครงการ ในการนี้ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ พร้อมด้วย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทุกหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และอาสาสมัคร พม. รวมจำนวนกว่า 100 คน ร่วมโครงการดังกล่าว

สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร ชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคแม้ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยปณิธานที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้มากกว่า 4,600 โครงการ นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พม. จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 400,000 ต้น ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงาน พม. ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นยางนา และต้นพะยูง โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5,600 ต้น ดำเนินการปลูกในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ และบริเวณที่ตั้งของทุกหน่วยงาน พม. ในจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้ง ส่งมอบให้อพม. นำกลับไปปลูกในพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัย อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *