พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ Prof. Jin Weiwei  อธิการบดี Tianjin Agricultural University ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของสถาบันเสรินหนง รวม 40 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้การดูแลของสถาบันเสรินหนง “Shennong Institute” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่าง Tianjin Agricultural University  กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road เป็นการสร้างโอกาสการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน ถือเป็นก้าวใหม่ของความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยมี Director of International Exchange Section of Tianjin Municipal Education Commission Mr. Zhang Huaquan ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายจีน และ Dr. Luksmon Smansin Director of International Cooperation Promotion Group II, International Affairs Division, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *