อ.ส.ค. สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน เตรียมจัด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์) ส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยกาพ และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ โดย อ.ส.ค. ขับเคลื่อนภารกิจให้การสนับสนุนทุกด้านการเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร “โคนมอาชีพพระราชทาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระราชกรณียกิจ พระปรีขา พระวิริยะอุตสาหะของ “พระบาทสมเด็จพระบรมซนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดซมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)” ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการโคนมไทย” จนถึงในหลวงรัชกาลที่ 10
ได้ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราซทาน เพื่อความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกร


โดย อ.ส.ค. เตรียมจัด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ย้อนรำลึก 60 ปี อ.ส.ค. ในวันที่
3-7 มกราคม 2565 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 3 มกราคม 2565 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งซาติ” ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร ด้วยการให้องค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอด และสว้างความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรไทย “โคนมอาชีพพระราชทาน” ถือทำเนิดขึ้นมากว่า 60 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมองค์ความรู้ ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างดวามมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง กระจายความเท่าเทียม และ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น


ด้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี
2565 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” ได้มีการจัดกิจกรรมภายในงาน อย่างเช่นการจัดนิทรรศการย้อนรำลึก อ.ส.ค. 60 ปี, การประกวดโคนมซิงถ้วยพระราชทาน และการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) เป็นฟาร์มโคนมครบวงจร เปิดให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานจะได้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มได้ โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ฝ่ายท่องเที่ยวเซิงเกษตรของ อ.ส.ค.

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ,ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยงโคนม, ร้านจำหน่ายของที่
ระลึก ที่มาร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้อีกมากมาย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *