วศ. หารือ กรอ. ขยายขอบข่ายรับรองความสามารถบุคลากร สาขา ควบคุมคุณภาพวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

วศ. หารือ กรอ. ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม


วันที่ 2 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นำทีมกลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร ร่วมประชุมหารือกับ นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 101 กรมโรงงานอุตสาหกรรม


การประชุมหารือครั้งนี้ วศ. และ กรอ. ได้ร่วมหารือกันเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่จะขอรับการรับรองความสามารถบุคลากรในสาขา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดของ กรอ. เพื่อเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ กับ กรอ.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *