47 ปี ส.ป.ก. ลุยงานธีม “แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step”

47 ปี ส.ป.ก. ลุยงานธีม “แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step”

รมช.กษ. ร่วมงานครบรอบ 47 ปี ส.ป.ก. ในธีม “แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step” ชมนิทรรศการออนไลน์ อุดหนุนสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศผ่านการไลฟ์ในเพจ ส.ป.ก. ระหว่าง 6 – 8 มีนาคม 65

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.)  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี พร้อมมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564, รางวัล Talent of the year และผู้ได้รับการเสนอชื่อ พ.ศ. 2564, รางวัลชนะเลิศการประกวด LOGO ส.ป.ก. 47 ปี, รางวัลชนะเลิศการเขียนบทความทางวิชาการ ขณะที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหาร โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน

“สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดินและสร้างโอกาสในการถือครองที่ดินเพื่อยังชีพของเกษตรกรเป็นเวลาถึง 47 ปีแล้ว ส.ป.ก. ได้ช่วยให้เกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้เข้าถึงที่ดิน ผ่านการจัดที่ดินทำกิน การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดิน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำหรับก้าวต่อไปอยากเห็น ส.ป.ก. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั้งแบบปกติและแบบ คทช. พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว เด่นชัด และเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไปแล้วนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ และมีความสุข” รมช.กษ. กล่าว

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยว่า “ในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี เราให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  ส.ป.ก. จึงจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีทั้งนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า ภายใต้แนวคิด ‘แผ่นดินทองคำ เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต : ALRO Next Step’ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน โดยเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3S คือ Sustainability การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน Security พื้นที่ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม แสดงถึงความมั่นคงในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านรายได้ 

2) ความมั่นคงด้านอาหาร 3) ความมั่นคงด้านสังคมเกษตร 4) ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม Safety กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของ ส.ป.ก. พร้อมนี้ได้นำเสนอ ALRO Next Step ก้าวต่อไปของ ส.ป.ก. ในการบริหารจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้ระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ดำเนินงานในด้านการจัดซื้อที่ดินเอกชน และการคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม รวมถึงการจัดลำดับศักยภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ และศูนย์บริการประชาชนออนไลน์

ซึ่งการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เป็นหนึ่งในกำลังหนุนเสริมการดำเนินงานของ ส.ป.ก. สู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก”

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี ในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อนิทรรศการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปคุณภาพสูงจากพี่น้องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ผ่านช่องทางการไลฟ์ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และทางเว็บไซต์ www.alro.go.th ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2565

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *