รมช.สธ.มอบประกาศนียบัตร รูปแบบเสมือนจริงผู้แทนสถานพยาบาล 283 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA งานประชุมประจำปี สรพ.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานพยาบาล เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค2019 สถานพยาบาลของประทศไทย ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากสังคมไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่ต่างๆ รวมทั้งวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตร (รูปแบบเสมือนจริง) ให้กับสถานพยาบาลที่สมควรได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 283 แห่ง และมาเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน 257 สถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุรับรอง ขั้นก้าวหน้า จำนวน 1 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรอง ขั้นก้าวหน้า จำนวน 3 แห่ง ผ่านการรับรองครั้งแรก จำนวน 16 แห่ง ผ่านการต่ออายุการรับรอง จำนวน 224 แห่ง

มีสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง และผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 10 แห่ง มีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง พร้อมปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่22 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในรูปแบบเสมือนจริง เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare”

ดร.สาธิต กล่าวว่า สถานพยาบาล เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้รับบริการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ระบบบริการทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือและไว้วางใจได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพสถานพยาบาลเป็นสำคัญโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สถานพยาบาลของประเทศไทย เราได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากสังคมไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มีการทำการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆรวมทั้งวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลก และพร้อมรับการฟื้นตัวจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันให้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นความยืดหยุ่น

การปรับตัวเชิงระบบ ขยายความพร้อมรับมือกับทุกเหตุการณ์อย่างสง่างาม ผมขอแสดงความชื่นชม สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ รวมทั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั้งหลาย รวมถึงภาคประชาชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานแต่ละด้าน อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid conference) ทั้งรูปแบบ on-site ภายใต้มาตรการ DMHTT และรูปแบบ online ที่ถ่ายทอดเสมือนจริง ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อิมแพค เมืองทองธานี

โดยตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เรียนรู้ กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ กว่า 62 session จาก 6 ห้อง หรือ tracks และยังมีผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 350 ผลงาน และผลงาน รพ.ที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 จำนวน 15 ผลงานให้ร่วมเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและความหมายด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.