สสส. จัดประชุมวิชาการรวมพลังภาคีเครือข่ายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 16-17 มี.ค.นี้

สสส. จัดประชุมวิชาการรวมพลังภาคีเครือข่ายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 16-17 มี.ค.นี้ นำเสนอผลงาน นวัตกรรม รูปธรรมพื้นที่ ขับเคลื่อนสังคมตลอด 15 ปี พร้อมชวนคนทำงานด้านอาหารและผู้รักสุขภาพ ร่วมสร้างพลเมืองอาหาร ชุมชนอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร


ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. โดยโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนอาหารสุขภาวะ บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลและสื่อสารงานอาหารสู่สาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายอาหารทั่วประเทศจัดเวทีประชุมประจำปีแผนอาหาร 2565 ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค.นี้ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อาหารระดับพื้นที่

นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนการทำงานของภาคีเครือข่ายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจมาสู่การเห็นความสำคัญ และปรับเปลี่ยนตัวเองมาร่วมเป็นพลเมืองอาหารเพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนในอนาคต ด้วย 3 แนวคิดสำคัญ คือ การสร้างพลเมืองอาหาร ชุมชนอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหาร


“ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา สสส. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอาหารขับเคลื่อนงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในยามปกติและในสถานการณ์โควิด-19 การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีในสังคมไทย ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล และหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและบรรลุตามเป้าหมาย “ประชาชนบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน” ตามที่ สสส. และภาคีเครือข่ายอาหารร่วมกันกำหนดและออกแบบการทำงาน” ดร.นพ. ไพโรจน์ กล่าว


สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยวงอภิปรายหลากหลายประเด็น อาทิ นวัตกรรมอาหารกับเด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน (โครงการ Young Food) การสร้างระบบอาหารชุมชน นวัตกรรมระบบอาหารกับนโยบายการพัฒนาเมือง การนำเสนอบทวิเคราะห์จากโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสร้างคน –เครือข่าย-ความรู้ ที่นำไปสู่ระบบอาหารยั่งยืนโดยมีกรณีศึกษาจากพื้นที่ต้นแบบของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ไลฟ์สไตล์การกินวิถีใหม่กับภัยสุขภาพ ที่ผู้บริโภคยุคใหม่จำเป็นต้องรู้และให้ความสำคัญอีกด้วย


สำหรับเวทีประชุมประจำปีแผนอาหาร 2565 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น.

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการและหัวข้อการอภิปรายที่สนใจได้ทางเฟซบุ๊กเพจ Food Citizens และเข้าร่วมรับฟังได้ทางแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ID Meeting ID : 5474998536 Passcord : 547499 ในวันและเวลาดังกล่าว หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ Food Citizens

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *