บิ๊ก ทีพีไอ โพลีน เปิดนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 วิทยาลัยเพาะช่าง

บิ๊ก ทีพีไอ โพลีน เปิดนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 รวมผลงานศิลปะจากศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติจาก 18 ชาติ จัดแสดง ณ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดให้ชมถึง 29 เม.ย. นี้

นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์
รองอธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคุณประทีบ เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินอาจารย์ ตลอดจนศิลปินอิสระทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญและเล็งเห็นความสำคัญของงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติที่ทรงคุณค่า

โดยมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มอบให้วิทยาลัยพาะช่างจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 16 ด้วย วิทยาลัยเพาะช่าง เป็นวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาด้านศิลปะ และมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปะได้โดยตรง ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และขอต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการและนิทรรศกรรมนานาชาติครั้งที่ 16 ในวันนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ด้านผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างกล่าวว่า โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ที่จัดขึ้นในวิทยาลัยเพาะช่าง เริ่มขึ้นในปี 2548 โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริการ่วมกับมหาวิทยาลัยเพาะช่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินทั้งหลายและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับศิลปินนานาชาติผ่านการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักเรียน อาจารย์ ผู้สนใจ ได้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินแต่ละคน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานศิลปะของตน อีกทั้งพัฒนาและสะสมความรู้ทางวิชาการศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ การแสดงออกด้านทัศนศิลป์ รวมทั้งการสะสมผลงานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทางศิลปะวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และศิลปินนำเสนอผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพของตนแก่ผู้สนใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาศิลปะ ที่สำคัญศิลปินนานาชาติยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมของวิทยาลัยเพาะช่าง

สำหรับปีนี้ มีศิลปินเข้าร่วมโครงการทั้งออนไลน์และออนไซต์รวมทั้งสิ้น 153 คน เป็นศิลปินไทย 124 คนและศิลปินนานาชาติ 29 คนจาก 18 ประเทศ ทั้งนี้หลังจากเปิดโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ครั้งที่ 16 ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ศิลปินได้ลงมือปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ ระหว่าง วันที่ 31มีนาคม-2 เมษายน 2565 เวลานี้ผลงานสำเร็จถูกนำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้ามาชมผลงานจริงได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 -29 เมษายน 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.