วธ. ร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์จัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕”

วธ. ร่วมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ จัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕” นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมสร้างสังคมปลอดอบายมุข

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานใน “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕” วันนี้(13 เม.ย.)​ เวลา 15.00 น. ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชน เข้าร่วมในพิธี


นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า “วันสงกรานต์” ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ หรือที่เรียกว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู โดยการปรนนิบัติต่อพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยถือเอาวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันเนา (วันกลาง) และวันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปีเป็นวันสุดท้ายเรียกว่า “วันเถลิงศก”

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมสืบทอดประเพณีดังกล่าว โดยจัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สงกรานต์วิถีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕” นำพลัง “บวร” บ้าน-วัด/ศาสนสถาน-โรงเรียน มาเป็นกลไกสำคัญในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม นำมิติทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุข สงบ ร่มเย็น

ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ปลอดจากอบายมุข และเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทย


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารสุข กรมการศาสนายังได้จัดทำเว็บเพจสวดมนต์ออนไลน์วันสงกรานต์ พ.ศ. 2565 https://bit.ly/3u8XxJ4

เชิญชวนร่วมสวดมนต์ออนไลน์เพื่อความเป็นสิริมงคล เรียนรู้ธรรมะ ศาสนพิธีในวันสงกรานต์ พร้อมส่งต่อความสุขและคำอวยพรวันสงกรานต์ในรูปแบบ E-card ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2565.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *