วช. -เครือข่ายด้านวิจัย เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)เดือนพ.ค. – ก.ย.65

วช. และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่


(1) ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
(2) ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
(3) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
(4) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย รายละเอียดตามภาพประกอบ

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว

#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.