วศ.ลงพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน-ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงพื้นที่พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และผู้ประกอบการ บริษัท ภิญโญวานิช จำกัด ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

มุ่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติ สนองนโยบายรัฐบาล เรื่องการลด เลิกใช้ พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยมีการประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเรื่องการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ใช้และผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนสามารถแข่งขันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.