หอการค้าไทย-จีน จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวทันโลกธุรกิจสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

หอการค้าไทย-จีน จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก้าวทันโลกธุรกิจสมัยใหม่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน กล่าวในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย-จีน  Da Lao Ban     รุ่นที่ 9” ว่า จากความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆ ในปัจจุบันนี้  ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่  จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับสถานการณ์เหล่านั้น

หอการค้าไทย-จีน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความพร้อมของผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นลูกรุ่นหลาน  จึงได้บรรจุ หลักสูตร Da Lao Ban  ไว้ในภารกิจหลักของหอการค้าไทย-จีน ที่จะพัฒนาบุคลากรของภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ถึงแม้ว่า ปัจจุบันนี้ วิธีการบริหารจัดการและการทำธุรกิจทั้งด้านการค้า การให้บริการ และการลงทุน จะมีความแตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ และ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

แต่หลักการ  แนวคิด และประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ   รุ่นเก่า ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอากง อาม่า หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่  ก็ยังทรงคุณค่า และสามารถนำมาผสมผสานกันได้  เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่  และประสานความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจครอบครัว ให้มีความแข็งแกร่งและก้าวทันโลกธุรกิจ สมัยใหม่ ได้อย่างยั่งยืน  นายณรงค์ศักดิ์  กล่าว

ในการนี้ นายสยาม  โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ชี้แจงว่า  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย-จีน หรือ Da Lao Ban Academy เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับการถ่ายทอดประสบการณ์จากเถ้าแก่รุ่นเก่า ซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ที่ไหน นอกจากที่หอการค้าไทย-จีน แห่งนี้เท่านั้น 

นอกจากนี้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มีเครือข่ายทั่วโลก จึงสามารถเชื่อมองค์ความรู้จากข้างนอกมาร่วมสร้างความเข้มแข็ง และเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Da Lao Ban และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นายสยาม กล่าว

หลักสูตร Da Lao Ban นั้น ก่อตั้ง และเริ่มอบรมรุ่นแรก เมื่อปี 2557  และได้ดำเนินการมาแล้ว 8 รุ่น มีนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นทายาทลูกหลานหอการค้าไทย-จีน กว่า 200 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้  และรุ่นที่ 9 นี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 32 คน โดยมีคุณปนวรรณ ตัณฑ์ไพโรจน์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Da Lao Ban คนปัจจุบัน

ส่วนคำว่า “Da Lao Ban”  คือ เถ้าแก่ใหญ่ หรือ เจ้าของกิจการ เป็นคำเรียกที่แสดงถึงการค้าและธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเลที่ทำธุรกิจในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งการก่อตั้งธุรกิจตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน นั้น ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความอดทน เพื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคไปจนธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตจากธุรกิจครอบครัว จนเป็นกิจการขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ต่างมีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.