“ซีพีเอฟ” ตอกย้ำผู้นำด้านอาหาร รุกใช้พลาสติกรีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์ไข่สด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก 3R Reduce Reuse Recycle บรรจุภัณฑ์พลาสติกไข่ไก่สด CP ทั้งหมดใช้พลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วน 80% และสามารถรีไซเคิลได้ 100%

นายกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญการพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อนำไปสู่การรีไซเคิล (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องตามนโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ใช้หลัก 3R ประกอบด้วย Reduce – การลดปริมาณการใช้กระดาษหรือพลาสติกใหม่ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์อาหารเท่าที่สามารถทำได้ โดยไม่กระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร Reuse – การส่งเสริมและสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle – การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใหม่ได้สะดวกและง่ายขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการต่างๆ ส่งเสริมการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลหรือนำไปเพิ่มมูลค่า

ปัจจุบัน กิจการในประเทศไทยของซีพีเอฟใช้บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก 99.9% เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ นำมาใช้ใหม่ หรือ นำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ และบริษัทฯ มุ่งมั่นศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) ใช้ใหม่ (Recyclable) ผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ได้ทั้งหมดภายในปี 2573

ซีพีเอฟ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด หาแนวทางการลดปริมาณพลาสติกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดของซีพีเอฟใช้พลาสติก PET มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่ โดยมีพลาสติกใหม่อยู่ร้อยละ 20 เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนอาหาร โดยพลาสติกถาดไข่จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยโดยห้องปฏิบัติการขององค์กรรับรองภายนอก ให้มั่นใจได้ว่าวัสดุพลาสติกที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด ปลอดภัย ไม่กระทบต่อคุณภาพของอาหาร และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รวมทั้งแปรรูปใหม่ได้ นอกจากนี้ ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่สดที่เอื้อต่อการแยกขยะเพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยใช้ฉลากกระดาษสอดในบรรจุภัณฑ์ แทนการใช้สติกเกอร์แถบกาว

ในปี 2564 ที่ผ่านมา การใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด CP Selection มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ถึง 373 ตัน เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์ 583 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เทียบเท่ากับการปิดไฟ LED ขนาด 15W จำนวน 65 ล้านหลอด เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถนำบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ของ CP Selection กลับไปใช้ซ้ำหรือนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันในกระบวนการผลิต ซีพีเอฟยังใช้ถาดไข่ไก่พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ภายในกระบวนการขนส่งไข่ไก่ระหว่างฟาร์มและโรงงานแปรรูปไข่ เพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่ในห่วงโซ่การผลิตอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังหาแนวทางการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทั้งด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล 100% กับถาดไข่ไก่สด 30 ฟอง และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดพรีเมี่ยม เช่น ไข่ไก่สด Cage Free ไข่ไก่สดเสริมโอเมก้า ขนาด 4 และ 10 ฟอง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟสามารถลดการใช้กระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารได้ถึง 889 ตัน และลดการใช้พลาสติกได้ 672 ตัน ซึ่งบริษัทฯ ยังเดินหน้าศึกษาและร่วมมือกับคู่ค้าพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลาสติกและกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตันในปี 2568./

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *