วว. จับมือ มทร.ล้านนา โครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์หนุนป้องกันโควิด-19

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ รศ.ศีลศิริ   สง่าจิตร  ปฏิบัติหน้าที่อธิกรบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19

ได้แก่   ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว  ผลิตภัณฑ์หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N 95  เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์  และเพิ่มการนำงานบริการวิเคราะห์ทดสอบไปใช้ประโยชน์กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สังกัดกลุ่มบริการอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญและให้บริการทดสอบดังกล่าวโดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    เพื่อรองรับความต้องการผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย

โอกาสนี้ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.   พร้อมทั้งผู้บริหารและนักวิจัย  วว.  ร่วมเป็นเกียรติ  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564 ณ  ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

……………………………………………………………………………………………………………………………….

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *