“GSSD EXPO 2022” เวทีระดับโลกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-ร่วมมือพัฒนาระหว่างประเทศครั้งแรกในไทย

ครั้งแรกของไทยกับการเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกในงาน‘Global South-South Development Expo 2022’ (GSSD Expo 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก  Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฎิบัติที่ดีด้านความร่วมมือ และหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น จัดขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSSC) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre – UNCC)


โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ  ได้แก่ อาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Ms. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และ Ms. Xiaojun Grace Wang หัวหน้าคณะผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติ ขึ้นกล่าวเปิดงาน

aa2

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวว่า การจัดงาน GSSD Expo 2022 ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในระดับโลกที่พยายามก้าวผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน และยังได้เน้นย้ำอีกว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการสานต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือในหลายสาขาและมิติต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของช่วงความท้าทายนี้   โดยร่วมแบ่งปันความสำเร็จในด้านการพัฒนาและกระชับเครือข่ายที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและ สร้างสรรค์โอกาสในการริเริ่มความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างกัน

ทั้งนี้ Sustainable Development Goals – SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals)     โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานหลักด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบงานด้านหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ในด้านระหว่างประเทศนั้น ทางกระทรวงฯ ได้จัดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South Cooperation) ผ่านความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบกับประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

aa3

ทั้งนี้ ไฮไลท์สำคัญของงานวันที่ 12 กันยายน คือ เวทีสัมมนาโต๊ะกลมในหัวข้อ ‘Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDGs by Thailand’’ ซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน

aa4

ด้านการพัฒนาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและและต่างประเทศ โดยการประชุมดังกล่าวได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับบทบาทของงานด้านการพัฒนาของไทยที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ผ่านโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบและการตลาดภายในประเทศเพื่อเพื่อการส่งออกอีกด้วย

aa5

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ในวันที่ 13-14 กันยายน อาทิ สัมมนาหัวข้อย่อย เกี่ยวกับความร่วมมือและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การขจัดความยากจน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และ ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งกระชับมาตรการส่งเสริมความร่วมมือและ ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของประเทศกำลังพัฒนาในหลากหลายประเด็น และความท้าทายที่แต่ละประเทศเผชิญอยู่และร่วมลุ้นผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ‘Youth4South Entrepreneurship Competition’ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกอบการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

aa6


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่

https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/

และรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ 

https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/event-programme

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *