ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สสส. มอบโล่ยกย่อง “รพ.รามาธิบดี” ต้นแบบ “องค์กรสุขภาพดี”

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สสส. มอบโล่ยกย่อง “รพ.รามาธิบดี” ต้นแบบ “องค์กรสุขภาพดี” โรงเรียนแพทย์แห่งแรกสู่ Healthy Organization ครบเครื่อง “นโยบายสุขภาพ-อบรมความรู้-โรงอาหารเพื่อสุขภาวะ” เอื้อสร้างสุขภาพคนในองค์กร พร้อมขยายต่อยอดกว่า 300 องค์กรสู่ผู้นำองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสุภาพดี (Healthy Organization) ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ


ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการ Happy Healthy RAMA เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาแพทย์ มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย Walk together, Health Coaching, Cooking Class, สะสมแต้มสุขภาพ, ลดน้ำหนักส่วนเกิน, บุคลากรเลิกบุหรี่, รณรงค์ออกกำลังกายในที่ทำงาน, รณรงค์สวมหมวกนิรภัย, 4Fs : Fit Firm Food and Fun และการพัฒนา Health Leader เป็น 1 ในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและประสบผลสำเร็จเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เป็นต้นแบบในการนำแนวทาง Healthy Organization สร้างสิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพบุคลากร ในองค์กรให้มีสุขภาพดี เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สู่บุคลากร


“คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและการรักษามานาน การดำเนินงานสู่ Happy and Healthy Organization ชี้ให้เห็นว่าการสร้างเสริมสุขภาพสามารถทำคู่ขนานร่วมไปด้วยกันได้ การถ่ายทอดความรู้และสร้างทักษะให้เกิด “ผู้นำสุขภาพ” ในหน่วยงาน เป็นกลไกทำให้องค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกนับหมื่นประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถขยายผลในระดับประเทศให้บรรลุเป้าหมายได้จริง” ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าว

นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า Healthy Organization เป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดีมาก องค์กรจะเติบโตก้าวหน้า ประสบความสำเร็จได้ สิ่งสำคัญหนึ่งคือบุคลากรขององค์กร เมื่อบุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วย ก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กร และการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ ได้นำแนวคิด Healthy Organization มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากว่าองค์กรขนาดใหญ่เล็งเห็นถึงประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรอื่นๆ สนใจ และนำไปขยายผลต่อยอดปฏิบัติตามจนประสบความสำเร็จ


“นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะนำไปสู่องค์กรต้นแบบระดับประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายระดับชาติ ปัจจัยหลักที่จะก้าวถึงเป้าหมายดังกล่าวคือ การได้รับการสนับสนุนของผู้นำองค์กรที่กำหนดให้เป็น นโยบายที่สำคัญของโรงพยาบาลรามาฯ ตลอดจนการมีทีมงานที่เข้มแข็ง และการสื่อสารเพื่อปลุกกระตุ้นให้คนรามาฯ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา” นางประภาศรี กล่าว

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” มีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่ให้ประชาชนวัยทำงานในองค์กรได้รับความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่ยังครอบคลุมถึงการถ่ายทอดความรู้ สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร และทีมงาน/คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพพนักงานขององค์กร สามารถนำตัวอย่าง, แนวทาง, สื่อความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในองค์กร ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กรได้ด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบายสุขภาพ (Healthy Policy), การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดูแลสุภาพ (Healthy Workshop), โรงอาหารสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Canteen), พื้นที่สร้างสุขภาวะ เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย (Healthy Space), การประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Meeting) และการแข่งขันสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Tournament) ซึ่งขณะนี้ขยายผลไปยังองค์กรต่างๆ ที่มีมากกว่า 300 องค์กรที่เข้าร่วม

นอกจากนี้ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อสร้างผู้นำสุขภาพในสถานที่ทำงาน โดยจะมีการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ในวันที่ 8 ธ.ค. 2564 นี้ องค์กรที่สนใจสร้างผู้นำสุขภาพหรือเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ที่ Email : raipoong@gmail.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.