“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เกาะสมุย เชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษา”

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เกาะสมุย เชิญชวนผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษา” สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค.2565


การเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวะ และการศึกษาที่มีการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆ กัน ทำให้เยาวชนที่กำลังเติบโตมีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต แนวคิดดังกล่าวเป็นหลักการสำคัญในการก่อตั้ง “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากครอบครัวคนธรรมดาทั่วไปจากทุกภาคของประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน สามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยได้รับทุนเรียนจนจบการศึกษาระดับปวช. และ ปวส.โดยเท่าเทียมกัน

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%201

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้จัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของพระเดชพระคุณพระภาวนาโพธิคุณ (อาจารย์โพธิ์) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหลสวนโมกขพลาราม ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่มุ่งให้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนธรรมะควบคู่กับการสอนวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ตามแนวทางของท่านพุทธทาส โดยจัดระบบเป็นโรงเรียนประจำ ที่นักศึกษาทุกคนได้พักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนและการปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า-เย็น ฝึกสมาธิ ฟังธรรมทุกวัน เน้นระบบที่นักศึกษามีโอกาสได้รับการอบรม และการฝึกฝนทักษะวิชาชีพถึงขั้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยเรียนภาคทฤษฎีในวิทยาลัยและมีเวลาไปเรียนภาคการปฏิบัติในสถานประกอบการที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บริหารและหัวหน้างานที่เป็นมืออาชีพในสาขาต่างๆ อีกด้วย

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%206
%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%203

“ผมและพี่น้องมวลมหาประชาชน มีความคิดเห็นร่วมกัน ในอันที่จะผลักดันการปฏิรูปการศึกษา ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับอาชีวะ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดสวนโมกข์ ได้ปรารภกับผมในขณะที่ผมบวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสวนโมกข์ว่า ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้เทศนาสอนไว้หลายสิบปีมาแล้วว่าการศึกษาของบ้านเรายังไม่สมบูรณ์ เราต้องไม่สอนแต่วิชาการ แต่ต้องสอนธรรมะให้เยาวชนให้ได้รับการอบรมการปฏิบัติธรรมด้วย อาจารย์โพธิ์ต้องการเห็นโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอาชีวะ เพราะอาจารย์เห็นว่าผู้ที่เรียนอาชีวะ คือ ผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการทางานในประเทศ ถ้าเขาเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ประเทศก็ได้กำไร เมื่อท่านปรารภอย่างนั้น ผมก็ได้กราบเรียนว่า ผมและมวลมหาประชาชนจะร่วมกันสร้างโรงเรียนแบบนี้ ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ได้เทศนาสอนไว้ และขออนุญาตใช้ชื่อสมณศักดิ์ของท่านอาจารย์โพธิ์เป็นชื่อวิทยาลัย” นายสุเทพเล่าที่ไปที่มาของสถานศึกษาที่สอนธรรมะควบคู่กับการสอนวิชาชีพแห่งนี้

1663387363035
%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%205

จากแนวคิดดังกล่าว นำมาสู่หลักการดำเนินการของวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เริ่มต้นที่จัดระบบเป็นโรงเรียน ประจำ (Boarding school) เพื่อให้เกื้อกูลต่อการอบรม ปฏิบัติธรรม โดยได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นในวิทยาลัย มีพระคุณเจ้าจำพรรษาประจำ จำนวน 5 รูป ทำหน้าที่ในการสอนธรรมะ และได้น้อมนำปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้นักศึกษาและอาจารย์ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต ร่วมกันทำนา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกพืชสมุนไพร ฯลฯ และใช้พื้นที่ของวิทยาลัยในการสาธิต เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว ประชาชน ด้วยองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการรักษา สืบสาน และต่อยอด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการยกฐานะเศรษฐกิจครอบครัวของประชาชน ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy รวมทั้งพัฒนาขนาดและรูปแบบของกิจการด้านการประกอบอาชีพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น Smart Farming และใช้สถานที่ของวิทยาลัยสำหรับการอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ครอบครัวประชาชนทั่วไป


“ที่นี่เราสอนให้เด็กๆ ร่วมกันรับผิดชอบในการบริหารจัดการวิทยาลัยทั้งหมด โดยไม่มีภารโรง ไม่มีนักการ วิทยาลัยนี้คือวิทยาลัยของทุกคน เราหวังที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต เพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากที่นี่ นอกจากเป็นคนดี มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมแล้ว ยังมียังมีทักษะในการใช้ชีวิตที่สามารถไปทำงานได้ทุกแห่ง และมีจิตใจที่พร้อมจะสู้งานหนักได้อีกด้วย” นายสุเทพ กล่าว

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%207
%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%208
%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%209

ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ มีหลักดำเนินการที่ตั้งอยู่บน 4 แกนหลัก ประกอบด้วย หลักที่ 1 คือ การสอนวิชาชีพอย่างจริงจังทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้เด็กของเราทั้งเก่งและดี “เก่ง” คือ เป็นมืออาชีพที่จะออกไปทำงานให้สังคม และองค์กรต่างๆ ส่วน “ดี” คือสอนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงให้น้ำหนักทั้งเรื่องวิชาชีพ และเรื่องธรรมะเท่ากัน สอนวิชาชีพและฝึกฝนการปฏิบัติธรรมควบคู่กัน หลักที่ 2 คือ ประเทศไทยต้อง “ลงทุนในการสร้างคน” มืออาชีพที่จะออกไปทำงาน คำว่า “ลงทุน” หมายความว่า ต้องจัดระบบให้เรียนฟรี นักศึกษาจะได้มีกำลังใจมาเรียน ถือว่ารัฐเป็นผู้ลงทุนสร้างคนเหล่านี้ เพื่อออกไปรับใช้สังคม หลักที่ 3 เราต้องการให้มืออาชีพเหล่านี้เป็นคนดี มีศีลธรรม เป็นคนที่ยึดหลักวิถีชีวิตที่มี “ความพอเพียง” ตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้แก่ ชาวไทย เขาจะได้เป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่างพอเหมาะ พอเพียงตามอัตภาพ และใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนา และหลักที่ 4 คนของเราต้องมี เป็นผู้มี “ความรับผิดชอบ” โดยยึดหลักการพึ่งตัวเอง มีความเพียร มานะบากบั่น สู้งานหนัก ทำงานได้ทุกอย่างไม่กลัวงานหนัก


ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 6 โดยมีนักศึกษาที่จบ ปวช.รุ่นแรก จำนวน 100 คน รุ่นที่ 2 จบ ปวช. 110 คน ในปีนี้ (2565) เป็นปีแรกที่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เรียนจบ ปวส. จำนวน 28 คน บางส่วนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี บางส่วนเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ที่น่าดีใจคือมีนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จำนวน 23 คน สามารถสอบได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ที่มีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาจีน อันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า หลักการและแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่วิทยาลัยนำมาใช้กับเด็กๆ นั้นมาถูกทิศถูกทาง และสัมฤทธิ์ผล

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%2010

อย่างไรก็ตาม ด้วยปรัชญาการก่อตั้งวิทยาลัยฯ ที่ต้องการให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา โดย ที่ผู้ปกครองไม่ต้องแบกภาระค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน ในทุกปีวิทยาลัยฯ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการระดมทุน โดยจัด “วันทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษา” ปีละหนึ่งครั้ง เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใจบุญ ตลอดจนผู้ที่มองเห็นอนาคตทางการศึกษาของประเทศที่สมควรจะดำเนินการไปในแนวทางนี้ ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร) ซึ่งเป็นผู้รับอุปการะวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการจัดทอดผ้าป่าให้ทุกปี


“วิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของผู้ใจบุญทั้งหลาย นับตั้งแต่การซื้อที่ดิน การสร้างอาคารพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ มีหอพักให้นักศึกษาอยู่ประจำ มีอาหารการกิน ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างครบครัน ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นการจูงใจให้เยาวชนจากทุกภาคได้เข้ามาเรียนอาชีวะ ซึ่งเป็นหัวใจที่สาคัญในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในอนาคต”

นายสุเทพ ย้ำสำหรับปีนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร) ได้กำหนดเป็นประธานจัดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%2011

เพื่อสานต่อโอกาสของเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ทางวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทำบุญเพื่ออนาคตของเยาวชน ร่วมกับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร) ในการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bbvc.ac.th โดยผู้บริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” ได้โดยตรงที่ ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 6 เลขที่บัญชี 637-1-01722-2 หรือ ติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลการบริจาคเพื่อรับใบเสร็จ ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่า ได้ที่ โทรศัพท์ 02 653 2952-3, 062 892 3425, 062 892 3419 หรือ E-mail : donate.bbvc@gmail.com หรือ LINE ID : @BBVC

“ผมขอกราบเรียนเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างโอกาสแห่งชีวิตให้นักศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ ที่มีคุณภาพและยึดมั่นในหลักคุณธรรม เพื่ออนาคตของเด็ก เยาวชนไทย และอนาคตของประเทศในระยะยาว” นายสุเทพกล่าวทิ้งท้าย บอกบุญ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.