การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) “The Ultimate Selection ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา

กรมการพัฒนาชุมชน  จัดคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก ๖ หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดลำดับดาวผลิตภัณฑ์กว่า ๑๖,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมานั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการ ประกาศผลการจัดลำดับดาวของผลิตภัณฑ์จาก ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นั้น มีที่ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่าผลิตภัณฑ์ ๑๖,๐๘๔ ผลิตภัณฑ์ คาดว่าผลจัดลำดับดาวทางกรมการพัฒนาชุมชน  จะประกาศอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป

ทั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก 6 หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย  ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      ๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. กระทรวงอุตสาหกรรม  ๕. กระทรวงพาณิชย์   ๖. กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการตรวจให้ค่าคะแนนในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านบรรจุภัณฑ์ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.