นายกฯ-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรม “ทอดกฐินทั่วไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา 2565”

นายกรัฐมนตรี-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ทอดกฐินทั่วไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา 2565” วธ. เชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมเทศกาลกฐิน สืบสานพระพุทธศาสนา

18ตุลาคม 2565 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายชัยพล สุขเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณี “ทอดกฐินทั่วไทย ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2565” และนำชมนิทรรศการ การสาธิตการทอผ้าจุลกฐิน ตั้งแต่ขั้นตอนการอิ้วหรือ อิดเม็ดฝ้าย เพื่อเเยกเม็ดฝ้ายเเละปุยฝ้ายออกจากกัน การกรอหรือผัดเส้นฝ้าย ใส่หลอดกระสวยเพื่อนำไปทอผ้า สำหรับทำผ้ากฐิน โดยกลุ่มทอผ้าลาวครั่งวัดโพรงมะเดื่อ จากศูนย์เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนจากชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ โรงเรียน​อนุบาล​เมือง​ใหม่​ชลบุรี​และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่น นำเสนอความเป็นมาของเทศกาลกฐิน และเชิญชวนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญปักเสาธงต้นกฐิน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐิน และรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลกฐิน

.com/blogger_img_proxy/

   นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.)ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคนไทยให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแพร่หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชน ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยปฏิบัติสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ พระกฐินหลวงและ กฐินราษฎร์ โดยกฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย 1 เดือน และตามราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาณ พระอารามหลวง ทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน ๒๙๒ พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศจำนวน ๓๑ วัด ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

.com/blogger_img_proxy/

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน ๑๘ พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวง มีจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศล ตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้ โดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ดังนั้น หากกระทรวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงในปี พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนาwww.dra.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๑ ได้ในวันและเวลาราชการ

.com/blogger_img_proxy/
.com/blogger_img_proxy/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *