SME D Bank มอบชุดอุปกรณ์ลดโลกร้อนรพ.ทหารผ่านศึก ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.64

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร จัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2021) 5 มิถุนายน 2564 ด้วยการมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา แก้วน้ำอเนกประสงค์ และชุด Save myself ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดการใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สุชาดา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายการแพทย์ และ ภญ.ปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อเอสเอ็มอีไทย ยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวทาง CSR in Process ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ทุกฝ่าย ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *