สกสว. จับมือหน่วยบริหารจัดการทุน-วิจัย เตรียมแจงผลงานวิจัยสำคัญปีงบ’63 ต่อสภา

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  เป็นประธานการประชุมออนไลน์  PMU Forum ครั้งที่ 4/2564 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนและวิจัย  (พีเอ็มยู)  จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็น ภาพรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบ​ประ​มาณ 2563  ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกันในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ที่ประชุมมีการรายงาน ความคืบหน้าการสร้างผลผลิตหน่วยบริหารและจัดการทุน (พีเอ็มยู)  รอบ1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)   ทั้งจำนวนบทความทางวิชาการ วารสารระดับชาติ บทความวิชาการนานาชาติ การสร้างนักวิจัย ทั้งนักวิจัยภาคเอกชน ภาคสังคม                    กระบวน​การ​ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  ต้นแบบเทคโนโลยี ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเชิงพาณิชย์  เชิงสาธารณะ การแพทย์ ชุมชนและพื้นที่และความก้าวหน้ากระบวนการสร้างผลผลิต  

โดยมีตัวอย่างผลผลิตจากแผนงานที่สำคัญ อาทิ  แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สร้างผลลัพธ์  ในการ ยกระดับทักษะเยาวชน 11,487 คน ได้กลไกการทำงานด้านการศึกษาในพื้นที่ 6 กลไก ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล กาญจนบุรี แผนงานมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่  สนับสนุน 417 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการชุมชน 40 กลุ่ม  เกิดระบบฐานข้อมูล 1 ฐาน เพื่อติดตามและช่วยเหลือคนจน ที่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือภาครัฐ ในพื้นที่ยากจนที่สุด 10 จังหวัดนำร่อง จำนวน 92,656 ครัวเรือน 352,991 ราย  แผนงาน  “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  สนับสนุนชุมชน 330 ชุมชน สร้างนวัตกรรม 1,900  คน สร้าง 516 นวัตกรรม ด้านการแพทย์มีตัวอย่าง การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดตรวจโควิด โดยมีการส่งมอบชุดตรวจให้รัฐบาลและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว จำนวน 2,432 ชุด และ 80,000 ชุด  ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจแลมป์เปลี่ยนสีสำหรับการตรวจคัดกรองโควิด  ที่มีการใช้จริงในวงกว้าง  เกิดต้นแบบวัคซีน mRNA ที่ผ่านการทคสอบการ กระตุ้นภูมิคุ้ม​กันเบื้องต้นในหนูและในลิงแล้วพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ซึ่งอยู่ในระหว่างการยื่นขอ ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 จำนวน 1 ต้นแบบ  ตลอดจนมีการดำเนินการวิจัยระบบสาธารณสุขเร่งด่วนเพื่อตอบสนองการระบาดโรคติดเชื้อโควิด เป็นต้น 

โดย สกสว. จะนำข้อมูลผลงานวิจัยอันเป็นผลิตที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน.     รายงานต่อกรรมาธิการสภาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร   แนวทางการจัดทำแผน ววน. 2566 – 2570  ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ภาคนิติบัญญัติ มองเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการสร้างงานวิจัย ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในงประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *