เปิดประชุม กสว. เร่งหารือพัฒนาปรับกรอบนโยบาย อววน. 5 ปี

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 6/2564  ผ่านระบบออนไลน์ โดย หนึ่งในประเด็นที่มีการหารือคือเรื่องของ  (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  พ.ศ.2566  – 2570  โดยกรอบนโยบายดังกล่าว มีหลักการชี้นำสำคัญ คือมุ่งเน้นการออกแบบแผนในลักษณะที่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ (Take a Giant Step / Great Leap Forward)  มีธงบอกทิศทางชัดเจน ทำได้จริง เกิดผลจริง สร้างแรงบันดาลใจ มุ่งเน้นที่เป็นจุดคานงัดชายขอบของศาสตร์ และการพลิกโฉมที่ระบบ  มุ่งเน้นความเป็นเลิศในประเด็นสำคัญ แต่ไม่ใช่ทุกโจทย์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เน้นการใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริการ อีกทั้งพร้อมในการก้าวสู่อนาคตบูรณาการแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้าน ววน.  

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


 
ทั้งนี้ จุดมุ่งเน้นของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570  ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง  โดยคณะกรรมการ กสว. ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเพิ่มเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบนโยบายฯ  อาทิ เพิ่มเติมให้มีน้ำหนักของการพัฒนาด้านอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างในกรณีของการสร้างคุณครูวิทยาศาสตร์ นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะยังขาดแคลนคน และกลไก โครงสร้างพื้นฐาน ที่หนุนการพัฒนากำลังคนด้านนี้  เพื่อให้จุดมุ่งเน้นของกรอบการทำงาน มีผลลัพธ์ที่เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป รวมถึงให้พิจารณาเรื่องการระบุกรอบเวลาในแต่ละจุดมุ่งเน้น ไม่เพียงจำนวนปีอันเป็นเป้าหมายใหญ่เท่านั้น แต่ให้กำหนดเป้าหมายระหว่างทางเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติและติดตามผลด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *