สกสว. จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66 – 70 ให้ตอบสนองความท้าทายการพัฒนาประเทศในอนาคต

สกสว. จับมือพีเอ็มยู เร่งหารือแผนวิจัยปี 66 – 70ให้ตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าร่วมประชุมพิจารณาภาพรวมแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยบริหารและจัดการทุน (พีเอ็มยู), คณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การจัดกรอบวงเงินงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับแผนงานกลยุทธ์ในประเด็นต่างๆ  ร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องของแผนงานและแผนงานสำคัญภายใต้ร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 (แผนด้าน ววน. ปี 2566 –2570) ให้เชื่อมโยงและตอบเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ 6 จุดมุ่งเน้นของนโยบาย (High-Priority Policy) ของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย 1.ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 2.จุดหมายของการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นคุณค่าและความยั่งยืน  3.ประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง 4.ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง 5.เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล้ำยุคสู่อนาคต และ 6.กำลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน
 
ทั้งนี้การจัดทำแผนด้าน ววน. ดำเนินการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อให้สามารถตอบเป้าประสงค์ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่ สกสว. พยายามดำเนินการ เพื่อให้การจัดทำแผนด้าน ววน. ปี 2566–2570 ได้ข้อมูลเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) ในระดับแผนงาน และแผนงานสำคัญของแผน ววน. ที่บอกทิศทางและมีเป้าหมายชัดเจน รวมทั้งสามารถเห็นแนวทางและกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต และสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหลังการหารือในวันนี้ สกสว. จะดำเนินการพัฒนาและเสนอ (ร่าง) แผนดังกล่าว ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *