สทนช.ระดมเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ จัดค่ายออนไลน์ขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

สทนช.ระดมมันสมองเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำจากทั่วประเทศ เปิดค่ายออนไลน์ “BLUE-NET CAMP ครั้งที่ 1” สนับสนุนให้เกิด “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ตามแนวทางของ UN เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2564 พร้อมเสริมความรู้โดยกูรูด้านน้ำ มุ่งหวังพัฒนาความเป็นผู้นำขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมโดยเยาวชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

       

จากสารวันน้ำโลก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ และร่วมลงมือปฏิบัติในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมถึงถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ได้สื่อสารถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านน้ำ ในประเด็นการให้ความสำคัญกับการรู้เท่ากันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ SDG6 เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนทุกภาคส่วนที่นำไปสู่การฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy ซึ่ง สทนช. ได้นำมาเป็นแนวทางดำเนินงานและการสื่อสารสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปีนี้

กิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2564 ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ New Normal ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาแนวคิดการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม และการขับเคลื่อนโดยเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดหัวข้อกิจกรรมคือ “Valuing Water : Valuing IWRM with Youth Action” หรือ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” สอดคล้องกับประเด็นวันน้ำโลกในปีนี้ที่ UN กำหนดไว้คือ “Valuing Water” หรือ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ สทนช. ในการจัดค่ายออนไลน์ โดยระดมพลังทุกภาคส่วนในการปั้นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำจากทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 50 คนให้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้จากกูรูด้านน้ำ  วิทยากร สทนช. และหลายหน่วยงาน นิทรรศการเสมือนของการดำเนินงานด้านน้ำจากหน่วยงานระดับประเทศ โดยค่ายเยาวชนที่จัดขึ้นตลอดทั้ง 3 วัน ผู้นำเยาวชนได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำและการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนาตัวดูดซับความสกปรกในน้ำจากกากกาแฟ (Coffee-Sorb) ร่วมกับพื้นที่บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ (Constructed Wetland) และกลไกสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมประหยัดน้ำ และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับน้ำด้วยสัญลักษณ์ “น้ำยิ้ม” (Smile Water)

โดยกิจกรรมในปีนี้ ไม่เพียงการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำเท่านั้น สทนช. ยังได้เชื่อมโยงกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำผู้ใหญ่ และความร่วมมือทางวิชาการกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการประกาศมอบโล่และเกียรติบัตรผู้นำการเปลี่ยแปลงด้านน้ำผู้ใหญ่ประเภทบุคคล และกลุ่มบุคคล รวมทั้งพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการในห้วงเวลาถัดไป เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านน้ำด้วยการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมกิจกรรม ค่ายออนไลน์ “BLUE-NET CAMP ครั้งที่ 1” ผ่านเพจเฟซบุ๊คของ กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *