‘สทนช.’ เปิด 3 ภารกิจขับเคลื่อนทรัพยากรน้ำ ผสานความร่วมมือ-ดันคนรุ่นใหม่พัฒนายั่งยืน

‘สทนช.’เปิด 3 ภารกิจขับเคลื่อนทรัพยากรน้ำ
ผสานความร่วมมือ-ดันคนรุ่นใหม่พัฒนายั่งยืน

2564 ปีแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติร่วมกันของทุกประเทศเนื่องในวันสำคัญ “วันน้ำโลก” (World Water Day) ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) เร่งให้เกิดการพัฒนา ขับเคลื่อน ยกระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วน พร้อมผลักดันพลังเยาวชนทั่วประเทศขับเคลื่อนประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านน้ำอย่างยั่งยืน จัดค่ายเยาวชน Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ในเดือนกันยายนนี้

จากประเด็นสำคัญวันน้ำโลก (World Water Day) ประจำปี 2564 คือ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ Valuing Water สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขานรับและสานต่อจากสารวันน้ำโลก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ และร่วมลงมือปฏิบัติในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมถึงถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ได้สื่อสารกับประชาคมโลกในโครงการ The Water Dialogues for Results ถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านน้ำ
ทั้งสองท่าน ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้ การรู้เท่ากันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ


การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ SDG6 เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการร่วมจัดการน้ำ ด้วยทิศทางการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศไทยจากสถานการณ์โควิด-19 คือ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy ซึ่ง สทนช. ได้นำมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินงาน และใช้เป็นแนวทางการสื่อสาร สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่อใงในวันน้ำโลกประจำปีนี้


โดยในปี 2564 นี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดำเนินแผนงานเชื่อมโยงกับองค์การสหประชาชาติ คือ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” หรือ Valuing Water : Valuing IWRM with Youth Action ประกอบด้วย

  1. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ กับ 10 ประเด็นสำคัญ ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย Facebook ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมถึง YouTube Channel : ONWR Youth Move และ Youth Move Facebook Fan page
  2. จัดค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ เพื่อให้เยาวชนร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
  3. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่รางวัล 9 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานโดดเด่น ครบทั้ง 4 ด้าน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน ลงนามโดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
    ทั้งนี้ แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในช่วงการดำเนินกิจกรรม สทนช. ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่ง ของความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งบุคลากรและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และประกาศมาตรการคุมเข้มการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับแผนครั้งใหญ่ เพื่อรับมือสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – มิถุนายน 2564 (เดิม) ให้สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
    ในส่วนของกิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำออนไลน์ Blue-Net Camp ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564 ส่วนพิธีลงนามความสำคัญทางวิชาการ และพิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำนั้น จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือนกันยายน 2564

จากการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2564 “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ Valuing Water” เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตน้ำ ที่เกิดขึ้นในโลกและประเทศไทย เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทย
“เป็นเรื่องน่าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนจากทุกภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ และเสนอการพัฒนาแนวคิดในการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเยาวชนมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อน สทนช. พร้อมสนับสนุนและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านน้ำด้วยการร่วมลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป” คำกล่าวปาฐกถาพิเศษ Blue-Net Camp#1 โดย เลขาธิการ สทนช.

ติดตามกิจกรรม YouTube Channel : ONWR Youth Move

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *