กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยกย่องเชิดชูเด็ก-เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ -ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก-เยาวชน ปี64

กรมกิจการเด็กและเยาวชนยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 ทั้งสิ้น 94 ราย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2. กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (เด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า กลุ่ม ชมรม ฯลฯ) 3. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 4. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

โดยจำแนกออกเป็น 11 สาขา ดังนี้ 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ราย 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ จำนวน 4 ราย 3. สาขากีฬาและนันทนาการ จำนวน 7 ราย 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี จำนวน 24 ราย 5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ราย 7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จำนวน 13 ราย 8. สาขาศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 ราย 9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม จำนวน 11 ราย 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จำนวน 7 ราย 11. สาขาอาชีพ จำนวน 10 ราย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนได้ที่ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน Facebook วันเยาวชนแห่งชาติ Facebook ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ www.dcy.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.