สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอว.เชิญร่วมงาน “Thailand Reserch Expo 2021”

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🎉🎉 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

📍ภายใต้การนำเสนอผลงาน 7 กลุ่ม ได้แก่
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชิงพื้นที่และความเหลี่ยมล้ำ
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model
🟢 งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในงานยังมีภาคนิทรรศการ ภาคการประชุมมากกว่า 100 เรื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ จากเวทีกิจกรรม

กิจกรรมภายในงานยังมีทั้งส่วนของ Onsite และ Online โดยรูปแบบ Onsite ทาง วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม
🖋 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
🔊 และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.