“ซีพีเอฟ” รับโล่รางวัล องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 5 ปีซ้อน

ซีพีเอฟ รับโล่รางวัล องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 5 ปีต่อเนื่อง ตอกย้ำองค์กรให้ความสำคัญความเสมอภาคและเท่าเทียม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่มรวม 13 บริษัท ในงานวันคนพิการสากล ปี 2564 โดยในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี โดยมีนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหาร เข้ารับโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีที่จัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) รางวัลที่ได้รับนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนพิการ หรือกลุ่มคนเปราะบางให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจยึดมั่นตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ (ประเทศ ประชาชน และบริษัท) โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและกลุ่มคนเปราะบาง โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินโครงการจ้างงานคนพิการได้มีงานทำตามศักยภาพ ช่วยให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนคนพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “สังคมพึ่งตน” หนึ่งใน 3 เสาหลักกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน (CPF 2030 Sustainability in Action) ส่งผลให้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

“ซีพีเอฟภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ตอกย้ำให้เห็นว่าซีพีเอฟมีนโยบายที่ให้ความสำคัญและยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลาย เพราะเราตระหนักดีว่า พนักงานทุกคน รวมทั้ง คนพิการ มีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำงาน และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

การจัดจ้างคนพิการ ดำเนินตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ้างคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 100 : 1 ซึ่ง ปัจจุบัน ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม 13 บริษัท ได้มีการจ้างงานคนพิการโดยตรงทั้งหมด 750 คน โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบแรก ม.33 ที่จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ รวม 185 คน โดยให้ทำงานด้านบัญชี การทำงานด้านธุรการ เป็นต้น สำหรับรูปแบบที่ 2 ม.33 ที่เป็นการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 564 คน เช่น ทำงานเป็นผู้ช่วยงานที่วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน รวมทั้งจัดจ้างคนพิการช่วยงานโรงเรียนที่เข้าโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” รวม 260 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย และรูปแบบที่ 3 ม.35 เป็นการให้สัมปทานร้านค้าแก่คนพิการขายของในโรงงาน จำนวน 1 คน

สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซีพีเอฟได้ปรับการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมคนพิการในชุมชนต่างๆ เป็นการติดตามสอบถามความเป็นอยู่และการทำงานผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค รวมถึงความต้องการความช่วยเหลือ อาทิ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ขณะเดียวกัน โรงเรียนในโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ยังได้ประโยชน์จากการที่มีคนพิการช่วยโรงเรียนสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟที่ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดชิ่ง จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด ขณะที่อีก 5 บริษัทได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น 4 ปีซ้อน ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด และบริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *