ศ.ศุภชัย นำทีม Road Show Higher Education Sandbox ภาคใต้

ศ.ศุภชัย นำทีม Road Show Higher Education Sandbox ภาคใต้ หวังสร้างมิติใหม่แห่งการคิดและพัฒนาหลักสูตรการอุดมศึกษาไทย ย้ำ! ระบบการศึกษาไทยถึงเวลาปรับเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนากำลังคนของประเทศอย่างเร่งด่วน พร้อมเผยมีหลายหลักสูตรที่เข้าเกณฑ์ Sandbox พร้อมใช้งานจริง

ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนกลไก Higher Education Sandbox สนับสนุนการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง พร้อมด้วย นายพันธ์ุเพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในแวดวงการอุดมศึกษาไทย มาร่วมสร้างความเข้าใจและก้าวไปพร้อมกันเพื่อสร้างอนาคตใหม่ของระบบการศึกษาไทยที่แตกต่างอย่างมีคุณภาพและพัฒนาได้จริง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 จากทั้งหมด 5 ครั้งทั่วภูมิภาคของประเทศไทย


ศ.ศุภชัยฯ รองปลัดกระทรวง กล่าวว่า ระบบการศึกษาไทยต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะบางหลักสูตรที่อยู่ในมาตรฐานอุดมศึกษาที่ยังไม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และความต้องการของประเทศเท่าที่ควร จึงได้เกิด Higher Education Sandbox ขึ้นมา คือการปรับหลักสูตรใหม่ๆ นอกเหนือจากมาตรฐานอุดมศึกษาเดิม นำมาทดลองใช้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศหรือไม่ โดยทำควบคู่ไปกับหลักการและมาตรฐานหลักสูตรปกติ ซึ่งมีการกำกับดูแลอยู่แล้ว รวมทั้งบูรณาการกับสถาบันการอุดมศึกษาไทยและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ที่แตกต่างจากมาตรฐาน โดยใช้ความต้องการจากสถานประกอบการเป็นหลัก กล่าวคือ Sandbox ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตรทั้งหมด แต่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคนอย่างงเร่งด่วน และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป แต่ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามบริบทและความต้องการ หากเมื่อประสบความสำเร็จอาจจะต้องพัฒนาต่อยอดให้เป็นหลักสูตรในอนาคต อว. จะผลักดันให้ Sandbox เกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล้ และให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจตรงกัน พร้อมสร้างความมั่นใจให้ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการว่าจะได้กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเข้าไปทำงานในระบบอย่างแน่นอน ปัจจุบันมีหลายหลักสูตรจากหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และเข้าเกณฑ์ Sandbox ซึ่งอยู่ในช่วงร่วมดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขให้สามารถตอบโจทย์ทั้งการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่สุด ก่อนนำไปใช้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างแน่นอน ตนมั่นใจ…


“สิ่งสำคัญที่ อว. มุ่งมั่นให้เกิดขึ้นในอนาคตผ่าน Higher Education Sandbox คือจะเกิดการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม และทันเวลากับการใช้งานตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเกิดนวัตกรรมการอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์รูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น และสิ่งที่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันคือ ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น สามารถจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยหรือเกิดวิกฤติทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นนี้ และนี่คือมิติใหม่ของการพลิกโฉมการผลิตกำลังคนของระบบอุดมศึกษาของประเทศในอนาคต” รองปลัดกระทรวง กล่าวตอนท้าย


ด้าน ผชช.พันธ์ุเพิ่มศักดิ์ อารุณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2565 สป.อว. มีแผนสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร ซึ่งจะมีการเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษา ในช่วง ก.พ. 65 โดยสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอหลักสูตรได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สป.อว. หรือ Email : he.sandbox@mhesi.go.th เมื่อส่งข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากคณะทำงาน พร้อมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังสถาบันอุดมศึกษาตันสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เข้าหลักเกณฑ์ Sandbox และทำฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาหลักสูตรต่อไป ตนอยากให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอยากร่วมกันพัฒนาการอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ ทั้งสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคต.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *