องคมนตรี รับมอบผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วไทย

องคมนตรี รับมอบผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วไทย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พัฒนากลไกความร่วมมือเกิด“ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะในโรงพยาบาล”


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ประธานคณะทำงาน การพัฒนาห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับมอบ “ผังแม่บทเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง” จาก​. ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อกำหนดแนวทาง และพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยเฉพาะการพัฒนาผังแม่บท แผนพัฒนาเชิงกายภาพ และการออกแบบต้นแบบพื้นที่อยู่ดีมีสุข ที่จะทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงฯ -​โฆษกกระทรวงสาธารณสุข


ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคีสถาปนิก และ สสส. ที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาผังแม่บทเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือ ที่วางอยู่บนศรัทธาและความมีน้ำใจ และขอบคุณแนวคิดการออกแบบผังแม่บทที่ว่า การจะออกแบบอะไรต้องเปิดรับความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะออกแบบที่ไหนต้องให้ตรงตามภูมิสังคมนั้น ๆ ผังแม่บทเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งความหวังว่าจะเป็นหลักยึดในการบริหารระบบกายภาพของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งจะสร้างความสะดวกรวดเร็ว ความสบาย และความแม่นยำในการให้บริการอย่างยิ่ง ต่อไปในการพัฒนาสิ่งก่อสร้างของ รพ.สมเด็จพระยุพราชยึดหลักตามผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราชก็จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารกายภาพโรงพยาบาล


“ประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะเกิดหลังจากสถานการณ์โควิด-19 มี 2 เรื่อง คือ ความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food Security) และความมั่นคงทางด้านสุขภาพ (Health security) ที่ต้องฝากทั้งทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลต่อไป ในการพัฒนาผังแม่บทเพื่อสุขภาวะโรงพยาบาลครั้งนี้ ทางคณะทำงานก็ได้นำเสนอตัวอย่างในส่วนนี้ไว้ด้วยแล้ว”

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ประธานคณะทำงาน การพัฒนาห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า ความสำคัญของการดำเนินงานพัฒนาผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงได้ร่วมมือพัฒนาผังแม่บทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จนบรรลุเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ผังแม่บทเพื่อสุขภาวะนี้ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้งสี่ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การสร้างชุมชนรอบโรงพยาบาลมีสุขภาวะ ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข และโรงพยาบาลแห่งความสุข เพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2569 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็น “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข”


ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ กล่าวว่า ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้ร่วมพิธีส่งมอบผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาผังแม่บท รพ.สมเด็จพระยุพราช สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชน ผ่านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หลักคิดทางสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ขับเคลื่อนงานโดยภาคีสถาปนิก เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตามภูมิศาสตร์และที่ตั้งของโรงพยาบาล เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุน เสริมพลัง และสามารถนำข้อเสนอและผลผลิตจากโครงการวิจัยฯนี้ไปสู่การปฏิบัติ


พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาให้เกิด “ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะในโรงพยาบาล” ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนิน โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ต้นแบบของผังแม่บทและแผนพัฒนาเชิงกายภาพที่แสดงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในโรงพยาบาลขนาดต่างๆจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน สอดคล้องกับการใช้งานจริงของบุคลากรในโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการ มีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้คนทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan) พร้อมส่งมอบให้กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาและปรับใช้กับการขยายตัวในอนาคตของโรงพยาบาลในพื้นที่อื่นต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.