พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว ปี 65 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ จำนวน 11 หน่วยงาน

โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ สุราลัย ฮอลล์ (SURALAI HALL) ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 เห็นชอบให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการจัดงานทั้งวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้กำหนดจัดทั้งสองงานรวมกันในวันที่ 11 เมษายน 2565 ในชื่องาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 1) วีดิทัศน์ “สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565” และ “สถานการณ์ผู้สูงอายุ และครอบครัว” 2) วีดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติพุทธศักราช 2565 “นายแผน วรรณเมธี” 3) การเปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ “เพื่อนครอบครัว : Family Line” เพื่อการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว เป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับครอบครัวในการให้คำปรึกษาแบบ Online จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารสำหรับครอบครัวบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 24 ชั่วโมง

อีกทั้งมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ จำนวน 11 หน่วยงาน ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 1 ปี โดยให้บริการผ่านช่องทางเว็บแอพพลิเคชั่น www.เพื่อนครอบครัว.com และ Line Platform ผ่านสมาร์ทโฟนในชื่อ “เพื่อนครอบครัว” หรือ @linefamily 4) กิจกรรม Talk to you “ต่าง Gen ต่างวัย กับวิถีใหม่เทคโนโลยี” โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี คุณชาย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ และคุณโสภิต สุนทรธนสถิตย์ เป็นต้น และ 5) บูธส่งเสริมการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายด้านครอบครัว

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันนี้ให้สำเร็จ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์เพื่อเตือนใจและเตือนสติทุกคนว่า สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตคือครอบครัวที่ให้โอกาส ให้เวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เพราะครอบครัวจะเป็นสถานที่ที่ให้หลบภัยจากมรสุมของชีวิตทุกอย่าง และเป็นการทำให้ชีวิตมีคุณค่า ผู้สูงอายุก็มีคุณค่า ทั้งนี้ ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี ถ้าครอบครัวเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.