วช.-สอศ.- สถาบันการอาชีวศึกษา-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่ง ร่วมเดินหน้าพัฒนาประเทศ “อาชีวศึกษา ฝีมือคน คนสร้างชาติ”

วช. – สอศ. สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้า ในการพัฒนาประเทศ “อาชีวศึกษา ฝีมือคน คนสร้างชาติ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ เวที Highlight Stage ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง โดยการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศในการสนับสนุนงบประมาณ การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ สู่การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สู่พื้นที่ต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สิ่งที่ท้าทายในปัจจุบัน และ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทั้งในมิติเชิงวิชาการ  เชิงนโยบาย เชิงชุมชนสังคม และเชิงพาณิชย์ วช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยทุกระดับ โดยเฉพาะกำลังคนภาคอาชีวศึกษาที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

วช. และสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ร่วมจัดวางกลไกและจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย กระบวนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อการขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม ชุมชน หรือเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของสถาบันการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ วช. สอศ. สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 23 แห่ง ได้มุ่งมั่นและพร้อมที่จะดำเนินการความร่วมมือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเป็นการสร้างขีดความสามารถทาง การแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีเป้าหมายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ให้มีองค์ความรู้ในงานวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ของประเทศและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อการขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม ชุมชน หรือเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และเป็นการสนับสนุนการพัฒนา การสร้างกำลังคนในระดับอาชีวศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง คัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ นำสู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดความรู้ การให้รางวัล การจดสิทธิบัตรและการนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งยังเป็นการสร้างผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และเครือข่ายนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพให้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู คณาจารย์ นักศึกษาให้มีมาตรฐานตามรูปแบบให้เป็นที่ยอมรับในฐานะนักนวัตกรอาชีวศึกษา ในฐานะผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่ต้องผลิตผู้เรียนให้มีทักษะ และคุณลักษณะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Reseach Expo 2022)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22 – 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th, Facebook Fanpage: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 515, 517, 518, 519 และ 524

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *