สธ.รับมอบเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก DustBoy จาก อว. 500 เครื่อง


กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องตรวจวัดฝุ่น DustBoy 500 เครื่อง จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯใช้ระบบเซ็นเซอร์เทคนิคการกระเจิงแสงวัดได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และ PM10 เตรียมติดตั้งในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ขยายการเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน ป้องกันผลกระทบสุขภาพได้ทันท่วงที

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย รับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (DustBoy) จำนวน 500 เครื่อง จาก.ศ.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือน
ความเสี่ยงสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง จึงร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (Dust Boy) ตรวจวัดได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และ PM10 โดยสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขติดตั้งในสถานบริการสาธารณสุขไปแล้ว 284 เครื่อง
และในปีนี้ยังสนับสนุนอีก 500 เครื่อง เพื่อติดตั้งในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที และมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น


ด้าน ศ.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าโจทย์ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย เพื่อเร่งสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเครื่อง DustBoy นี้ ถือเป็นนวัตกรรมจากงานวิจัยที่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการเฝ้าระวัง เตือนภัยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้ประเทศมีการจัดการคุณภาพอากาศที่ดีต่อไป


ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น Dust Boy มีต้นทุนการผลิตต่ำ ติดตั้งง่าย ดูแลรักษาสะดวก มีทีมงานสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้อย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data Management ที่มีประสิทธิภาพ ทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้ในวงกว้าง ทั้งในระดับนานาชาติ และในระดับชาติ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *