เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “TIJ COMMON GROUND”

PIC-1%20(8)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “TIJ COMMON GROUND” นำเสนอเนื้อหาหลากมิติ มุ่งดึงประชาชนจุดประเด็น “ความยุติธรรม”

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดพื้นที่สาธารณะ “TIJ COMMON GROUND” เพื่อชวนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็นในมิติที่หลากหลายของความยุติธรรม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทุกคนเข้าร่วมได้ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมแรกในธีม “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?)” นำเสนอมุมมองความยุติธรรมที่เป็นภาพจำของประชาชนทั่วไป เริ่มหัวข้อแรกกับประเด็น “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” วันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2566 นี้

%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99

ดร.พิเศษ สอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ดำเนินงานด้วยความเชื่อมั่นว่า ‘ความยุติธรรมแท้จริงแล้วไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแวดวงของนักกฎหมายเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของคนทุกคน’ ดังนั้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม สถาบันฯ จึงมุ่งสนับสนุนให้ ‘ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม’ มีการตอบสนองต่ออาชญากรรมและปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม พร้อมรับเอาการมีส่วนร่วมจาก ‘ฝ่ายประชาชนและกลุ่มเยาวชน’ มาใช้พัฒนาศักยภาพ เผยแพร่ความรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรม การเคารพกฎกติกา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อหลักนิติธรรมในสังคม

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเชิงวิชาการที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมมาโดยตลอด ทั้งในลักษณะงานวิจัย งานผลักดันเชิงนโยบาย และงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พร้อมยังมีการดำเนินงานควบคู่ไปกับการผลักดันและส่งเสริมให้สังคมตระหนักว่า

‘ความยุติธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน’ โดยใช้หลักการดำเนินงานที่เน้น ‘ประชาชนเป็นศูนย์กลาง’ (People-Centered Strategy) การขยายกรอบภารกิจครั้งนี้ จึงมีส่วนมาจากฐานความเชื่อว่ามาตรฐานความยุติธรรมที่สมาชิกในสังคมยอมรับว่าเหมาะสมและใช้เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมเกิดขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามพลวัตรของสังคมนั้นๆ จึงมุ่งเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันเสนอมุมมองและแสดงความคิดเห็นความยุติธรรมที่ปรารถนา โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบขับเคลื่อนสังคมแห่งความยุติธรรมและสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

PIC-1%20(6)

“TIJ Common Ground จึงเป็นความริเริ่มใหม่ของสถาบันฯ ที่มุ่งเปิดพื้นที่ในการสื่อสารให้กับคนทั่วไปในประเด็น “ความยุติธรรมในสังคม” ใน Concept “เป็นมิตร เปิดกว้าง สร้างสรรค์” กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่นี้จึงเน้นการจุดประเด็น ชวนคิด พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของความยุติธรรม ระหว่างกลุ่มคนจากแวดวงต่างๆ ซึ่งอาจมีระดับความรับรู้ และประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน โดยไม่มีข้อจำกัด”

TIJ COMMON GROUND เป็นกรอบการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่มุ่งสื่อสารกับคนทั่วไปในประเด็น ‘ความยุติธรรมในสังคม’ (Social Justice) เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนำเสนอเนื้อหาสาระทั่วไป เชิงตั้งคำถาม ชวนคิด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีกิจกรรมทั้งในบริเวณอาคารที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานเครือข่ายของสถาบันฯ และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่  

PIC-1%20(9)

ในบริเวณอาคารสถาบัน พื้นที่กิจกรรมจะอยู่ในชั้นที่ 1 และ 2 มีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี  เน้นการแนะนำ สร้างความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจกับผู้มาเยี่ยมชมผ่านการสื่อสารเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียม ส่วนชั้นที่ 2 เป็น Justice Design Studio ที่เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาความยุติธรรมสังคมแห่งความเป็นธรรม ธีมแรกที่เลือกใช้เปิดพื้นที่จึงอยู่ในหัวข้อ “Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?)” โดยนำเสนอเนื้อหาและสื่อสารเรื่องราวความยุติธรรมจากภาพจำของประชาชน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เดิมที่สถาบันฯ มีและการแชร์มุมมองจากหลากหลายภาคส่วน

PIC-1%20(5)

PIC-1%20(3)

“เราได้หยิบยกแง่มุมที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ความเชื่อ” หรือ “มายาคติ” ที่คนส่วนหนึ่งจะนึกถึง เมื่อพูดถึง “กระบวนการยุติธรรม” มาชวนท่านทั้งหลายลองกลับมุมคิด และพิจารณาข้อมูลกันอีกสักครั้งให้รอบด้าน เพื่อว่าท่านอาจจะมองทะลุ “ภาพจำ” หรือ “มายา” และมองเห็นทางเลือก หรือทางออกใหม่ๆ ที่เราอาจนำมาใช้ เพื่อผลักดันและทำให้ความยุติธรรม “เป็นเป้าหมายร่วมกัน และเป็นเรื่องของ พวกเราทุกคน” ได้อย่างแท้จริง”

PIC-1%20(4)
PIC-1%20(2)

“เรื่องแรกในธีม ชวนคิด ชวนมองใหม่ เพื่อให้เราหลุดพ้นกรอบ “มายาคติ” ที่อาจจำกัดนี้ คือหัวข้อเรื่อง “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” เราอยากชวนท่านมาพูดคุยกันว่า “ราคา” สิ่งที่บุคคลและญาติมิตรของคนๆ นั้นต้อง “จ่าย” เมื่อจำต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้น ตัวเลขที่แท้จริง เป็นอย่างไร  ที่สำคัญคือ แล้วบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ มองเห็นภาพของ “ราคา” ที่ต้องจ่ายนี้ ไปในทิศทางเดียวกันกับคนทั่วไปในสังคมหรือไม่?  เพื่อหาคำตอบเหล่านี้ร่วมกัน เราจึงอยากเชิญชวนท่านมาร่วมกิจกรรมการเสวนาในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ซึ่งก็คืออีกสองวันจากนี้ และหลังจากนั้น ผู้สนใจยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นตามหัวข้อดังกล่าว  หรือจะร่วมกิจกรรมออนไลน์ก็ได้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนช่วงปลายเดือนเมษายน  เมื่อครบกำหนด เราก็จะนำเสนอหัวข้อใหม่ ภายใต้ธีมยุติธรรมตามที่คุณเชื่อ ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน

ความฝันของพวกเราคือ ในวันหนึ่งซึ่งหวังว่าจะอีกไม่นานนับจากนี้ TIJ Common Ground จะเติบโตและกลายเป็น “ชุมชน” ที่มีสมาชิกจากทุกแวดวง ทุกกลุ่มอายุและความสนใจ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างสม่ำเสมอ ในบรรยากาศที่ทุกคนสบายใจ บน “พื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และสร้างสรรค์” ซึ่งทุกคนมีส่วนเป็น “เจ้าของ” ร่วมกัน” ดร.พิเศษ กล่าวทิ้งท้าย

PIC-1%20(1)

ทั้งนี้ TIJ COMMON GROUND ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดง รวมถึงใกล้กับสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น กระทรวงยุติธรรม, ศาลปกครอง, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตัวอาคารมีการออกแบบให้บริการตามหลักของ Universal Design ที่เข้ากับคนทุกกลุ่มและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงพื้นที่ รวมถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับประเมินให้อยู่ในระดับ Gold ของมาตรฐาน Green Building ครอบคลุมด้วยบริการ Co-Working Space, ห้อง Learning Studio รองรับการจัดกิจกรรมอบรม-สัมมนาขนาดเล็ก, ห้องประชุม Conference Hall รองรับการจัดกิจกรรมอบรม-สัมมนาขนาดใหญ่ รวมถึงมีแผนงานเปิดบริการมุมห้องสมุดในอนาคต ผู้ที่มาเยี่ยมชมนอกจากจะได้ใช้บริการพื้นที่แล้ว ยังสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และเครือข่ายที่แวะเวียนกันมาจัดกิจกรรมให้คำแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่ท่านสนใจด้วย

กิจกรรม Rethinking Myths of Justice ยุติธรรม…ตามที่คุณเชื่อ(?) ในหัวข้อที่ 1 “ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่าย” จะจัดขึ้น ณ TIJ COMMON GROUND สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2566 นี้

ผู้ที่สนใจใช้บริการ TIJ COMMON GROUND เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรม หรือใช้บริการพื้นที่ Working Space ที่ตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายรูปแบบ สามารถติดต่อได้ทาง Line Official Account: TIJ Common Ground 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.