พม. รับมอบสิ่งของบริจาค พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่

พม. รับมอบสิ่งของบริจาคจากหลายภาคส่วน พร้อมเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

วันนี้ (30 เม.ย. 64) เวลา 11.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์ด้านหน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวนกว่า 450 ถุง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากผู้บริจาค ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตร DAD สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2) ดร.ทอแสงรวี  ถีถะแก้ว 3) คุณรวิ ศรีสโมสร และ 4) ผู้บริหาร บริษัท ปิ่นเพชร โกลบอล จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. และได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

โดยได้ดำเนินโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งกระทรวง พม.ได้ดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนได้กำหนดให้มีผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ที่เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทำหน้าที่ประสานการมีส่วนร่วมในการของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  โดยใช้สมุดพกครอบครัวเป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ หลายภาคส่วน ประกอบด้วย 1) รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก ผู้อำนวยการหลักสูตร DAD นิด้า 2) ดร.ทอแสงรวี  ถีถะแก้ว 3) คุณรวิ ศรีสโมสร และ 4) ผู้บริหาร บริษัท ปิ่นเพชร โกลบอล จำกัด ได้ตระหนักและมีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงได้นำสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวนกว่า 450 ถุง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับป้องกันเชื้อโควิด-19 มามอบให้กระทรวง พม. เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้ ในนามกระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในวันนี้ และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า สิ่งของบริจาคจะเป็นประโยชน์และส่งถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างแน่นอน อีกทั้งกระทรวง พม. ยังคงใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมสนับสนุนโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการบริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ นมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *