อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 มจธ.

อธิบดีกรมวิทย์ฯบริการ ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ มจธ.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์​บริการ (วศ.) เดินทางพร้อมคณะของ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนถาวรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการภายใต้ อว. โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และผู้บริหาร มจธ. พร้อมด้วยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ได้รายงานแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้บริการฉีดให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของ มจธ. เป็นหลักเพื่อให้สามารถดำเนินการสอนได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยทั้งนักเรียน อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ได้ทยอยดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 2,200 ราย ตั้งเป้าช่วงแรกให้ครอบคลุมถึง 4,500 คน ซึ่งทางสถาบันมีบุคลากรรวมทั้งนักศึกษากว่า 25,000 คน จะทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมที่สุดตามโควตาที่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะฝึกงานจำเป็นต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วเนื่องจากโรงงานและบริษัทต่างๆ จะเข้มงวดกับการรับนักศึกษาฝึกงาน

ดังนั้นเมื่อนักศึกษาฝึกงานฉีดวัคซีนแล้ว มจธ.จะมีหนังสือรับรองส่งไปให้โรงงานต่อไป


ทั้งนี้การฉีดวัคซีนของ มจธ. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมแพทย์โรงพยาบาลบางปะกอก นำโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก นอกจากนี้ มจธ. ยังได้นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการทำงานของบุคลากรการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” และ “มดพิทักษ์” ที่วิจัยและพัฒนาโดย มจธ. อีกทั้งขณะนี้มีโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตยาชีววัตถุร่วมกับหลายหน่วยงาน

ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. (ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) เดินทางมาพร้อมกับ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อมาตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจผู้มารับการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์ และคณะผู้บริหาร มจธ. ต้องขอชื่นชมการบริหารจัดการของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ดังกล่าวทำได้อย่างเป็นระบบดีมาก บุคลากรมีความพร้อมและเข้มแข็ง ตลอดจนขอบคุณทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบางปะกอกที่ให้ความร่วมมือกับ มจธ. อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ตามโควต้าของ อว. จะได้รับวัคซีนรวม 250,000 โดส และจะทยอยส่งไปให้ศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆ ของ อว. ต่อไป คาดว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวน่าจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.