สกสว. เปิดเวทีพัฒนาตัวชี้วัดเร่งผลผลิต กองทุน ววน.

สกสว. เปิดเวทีพัฒนาตัวชี้วัดเร่งผลผลิต กองทุน ววน.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเรื่องผลผลิต นิยามผลผลิต การกำหนดเกณฑ์และคะแนนตัวชี้วัดผลผลิต กลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อกำหนดเกณฑ์และคะแนนตัวชี้วัดผลผลิต และการประเมินหน่วยงานในการสร้างผลผลิตตามบันทึกข้อตกลง (MOA) ของหน่วยรับงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า จากการปฏิรูประบบ ววน. ของประเทศตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผ่านมา สกสว. ให้ความสำคัญกับระบบการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการวิเคราะห์การใช้งบประมาณของหน่วยงานในระบบ ววน. ตลอดจนก่อให้เกิดการสนับสนุน การสร้างผลผลิตจากการวิจัยอันเป็นฐานสำคัญสู่การสร้างผลลัพธ์ ผลกระทบต่อทุกภาคส่วน สกสว. จึงจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลผลิตอันประกอบด้วยนิยามผลผลิตและตัวชี้วัดคุณภาพ (Quality Indicator ) ของผลผลิตการวิจัยแต่ละประเภท แนวทางการเลือกผลผลิตหลัก-รองสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจที่แตกต่างกัน และที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีเป้าประสงค์และตัวชี้วัด (OKRs : Objective and Key Results) ต่างกัน พร้อมทั้งแบบประเมินคุณภาพผลผลิต (Output) เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำระบบอัตโนมัติสำหรับประเมินคุณภาพผลผลิตของหน่วยงาน แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment) ซึ่งจะใช้เป็นตัวชี้วัดศักยภาพ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการวิจัย (Performance Based) ของหน่วยงาน สำหรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
 
อย่างไรก็ตามการประชุมในลักษณะนี้จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง โดยเชิญหน่วยรับงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. กลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อสรุปสำหรับนิยามผลผลิต การกำหนดเกณฑ์ และคะแนนตัวชี้วัดผลผลิต ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน้ำหนักผลผลิตย่อย นำไปสู่การกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ที่สามารถสร้างผลกระทบจากงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *