กสว. เห็นชอบ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย-นวัตกรรม 66 – 70 วางกรอบชัด พัฒนาประเทศ

กสว. เห็นชอบ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 66 – 70 พร้อมวางกรอบชัด พัฒนาประเทศ


 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุม  คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยประเด็นการพิจารณา (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566–2570 ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือในการประชุมครั้งนี้
 
รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำเรียนที่ประชุมถึงแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2566-2570 โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อ “พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วย เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย โดยการสานพลังหน่วยงานในระบบ ววน. รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม” แผนฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นผ่านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ จัดประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนจัดประชุมเพื่อพิจารณา OKRs ของแผนงานร่วมกับพีเอ็มยูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แผนงานที่สามารถนำไปสู่การร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ทั้งนี้ (ร่าง) แผนด้าน ววน. ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ


ยุทธศาสตร์ที่ 1  “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม”


ยุทธศาสตร์ที่ 2  “การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม”


ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต”


ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนากำลังคนของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม”


ผลกระทบที่ในภาพรวมที่ตั้งเป้าหมายจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนด้าน ววน. ฉบับนี้
• ประเทศเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยี (Front-Runner) ในระดับสากลสำหรับสาขาเป้าหมายของประเทศ และในระดับอาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต
• กำลังคนของประเทศมีผลิตภาพและศักยภาพสูงขึ้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
• ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการกระตุ้นของการลงทุนของรัฐ และนโยบาย/ มาตรการด้าน อววน.
• สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนเป้าหมาย มีความตระหนักรู้ในความสำคัญ ประโยชน์ และคุณค่าจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• ประเทศไทยมีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ที่สูงขึ้น อยู่ใน 35 อันดับแรก
• ประเทศไทยมีอันดับดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ที่สูงขึ้น อยู่ใน 35 อันดับแรก  
 
 
ทั้งนี้จากการหารือกันในวันนี้ ที่ประชุม กสว. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปี พ.ศ.2566–2570 ฉบับนี้ โดยมอบหมายให้ ผศ. ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ประธานอนุกรรมการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ นำความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนฉบับสมบูรณ์ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *