สกสว. เดินหน้าวิเคราะห์โจทย์ AI นำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมนำเสนอโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์” โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ดร. เอก จินดาพล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน สกสว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเอาองค์ความรู้มาสนับสนุนในการทำงานขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงนำมาประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านปัญญาประดิษฐ์จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ววน. (SAT) ด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ สกสว. ได้นำเสนอถึงผลการศึกษาโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขาดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์” โดยอธิบายว่า ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ซึ่งปัจจุบัน AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการเร่งการพัฒนาและใช้ AI ในทุกภาคส่วน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งในภาคการเงิน เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการแพทย์ โดยประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือ

ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดยในปี พ.ศ.2565 มุ่งเน้นการขับเคลื่อน AI ในด้านการแพทย์ การเกษตร และการบริหารจัดการในภาครัฐ รวมถึงภาคการเงิน โดยข้อเสนอจากการศึกษาครั้งนี้มองไปถึงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเร่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเอไอ

อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม สกสว. ในการขับเคลื่อนงานเชิงระบบและทิศทางกลยุทธ์ด้าน ววน. สาขาดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเร่งพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของไทย เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *