เครือซีพี-ซีพีเอฟ หนุนทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ปรับปรุง รร. บ้านหนองเสมา จ.ลพบุรี

เครือซีพี-ซีพีเอฟ สนับสนุนทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรับปรุง รร. บ้านหนองเสมา จ.ลพบุรี

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ มอบหมายให้ นายสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือซีพี เป็นผู้แทนมอบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 ชุด เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด

รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารที่ชำรุด และสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 333,540 บาท ให้โรงเรียนบ้านหนองเสมา จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุพัฒน์ บุญจง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสมาและส.ต.อ. หญิง ฉันทนี โดยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสมา เป็นผู้แทนรับมอบ

การสนับสนุนทุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสมาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่เครือซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมร้อยเรียงความดี ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามปณิธานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ ทำให้เด็กๆ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาความคิดและทักษะด้านต่างๆ

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองเสมา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 101 คน มีผู้บริหาร ครูและนักการภารโรง รวม 11 คน โดยโรงเรียนมีแผนโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดและจำเป็นต่อนักเรียน แต่ขาดงบประมาณและทุนทรัพย์ ซึ่งโรงเรียนจะนำทุนฯ ไปจัดซื้ออุปกรณ์ ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ต่อไป ./

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *