วธ. นำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด ชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข

วธ. นำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง 10 วัด พร้อมเชิญชวนชาวพุทธรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข และจัดทำ Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมธรรมะ Online ได้ตลอดพรรษา

​วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และนำเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


​นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับ ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖5 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา

ส่วนกลาง ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายทางศาสนาและสถานศึกษา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และนำเทียนพรรษาไปถวายพระอาราม จำนวน ๑๐ วัด ประกอบด้วย

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร

2. วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์

3. วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน

4. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร

5. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง

6.วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี

7. วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

8. วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่

.9.วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร

10. วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


​ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ภาคคณะสงฆ์ เครือข่าย จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สืบสานเทศกาลและประเพณี อาทิ หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (on site) หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (online) ผลิตสื่อคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน หรือเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นำเสนอวีดิโอแอนิเมชั่น “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีเกิด On line รวมทั้งกิจกรรมธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *