พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคน ทั่วประเทศ เดือดร้อนจากโควิด-19

พม. เปิดเผยยอดกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคน ทั่วประเทศ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ทั้ง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19

วันนี้ (8 ก.ย. 64) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19 กระทรวง พม. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง  และศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด- 19 ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 8 ก.ย. 64 กระทรวง พม. ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ  รวมจำนวน 81,816 ราย โดยทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งสื่อมวลชน แบ่งเป็นในพื้นที่ กทม. 10,064 ราย และส่วนภูมิภาค 71,752 ราย ประกอบด้วย 1) เด็กและเยาวชน 15,404 ราย 2) คนพิการ 17,693 ราย 3) ผู้สูงอายุ 11,688 ราย 4) ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง 1,235 ราย 5) คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง 3,729 ราย 6) สตรีตั้งครรภ์ 141 ราย และ 7) ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ 31,926 ราย  สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามภารกิจ กระทรวง พม. ได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1. กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ 1.1) การให้คำปรึกษา 25,376 ราย 1.2) ประสานส่งกลับภูมิลำเนา 531 ราย 1.3) ประสานส่งต่อ 3,759 ราย 1.4) การมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค 242,503 ชุด และ 1.5) การช่วยเหลือเป็นเงิน 90,605,556 บาท และ 2. ประสานกระบวนการสาธารณสุข ได้แก่ 2.1) การตรวจเชื้อ 2,811 ราย 2.2) การรักษา 2,586 ราย 2.3) ฉีดวัคซีน 20,361 ราย และ 2.4) จัดหาที่พักชั่วคราวและศูนย์พักคอย 1,467 ราย

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง และ 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.