วธ.จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 4 ภาค ทั่วไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กรมการศาสนา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อส่งเสริม ให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และร่วมสืบสานประเพณีการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทย ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมค่านิยมในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า

Read more