KU x CPF เปิดโอกาสทำจริง-รู้จริง สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ จากรั้วมหาวิทยาลัย

KU x CPF เปิดโอกาสทำจริง-รู้จริง สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ จากรั้วมหาวิทยาลัย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์อีก 3 วิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร เปิดโครงการ KU x CPF Young Software Developer Program หรือ CPF YSDP เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแสดงศักยภาพด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยร่วมกับคณาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ สอดแทรกการลงมือปฏิบัติงานจริง สร้างการเรียนรู้และสนุกไปกับการแข่งขันจากโจทย์ที่ท้าทาย ช่วยเพิ่มพูนทักษะการทำงาน ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการนี้โดยร่วมมือกับองค์กรและพันธมิตรภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างซีพีเอฟ ที่มอบโอกาส “ทำจริง รู้จริง” เพื่อขยายโอกาสให้แก่นิสิตและเพิ่มพูนศักยภาพในด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การทำงานตั้งแต่รั้วมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์สร้างเครือข่าย 4 วิทยาเขต ใน 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ซึ่งสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจนถึงระดับประเทศ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานระดับโลก

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพี-ซีพีเอฟ กล่าวว่า  ปัจจุบันดิจิทัลและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก ซีพีเอฟจึงริเริ่มโครงการ CPF YSDP ร่วมกับสถาบันศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้นิสิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดกระบวนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักของธุรกิจเป็นที่ตั้ง (Business Solution) ควบคู่กับการพัฒนาซอฟแวร์ (Software Implement) สร้างความพร้อมในด้าน Skill และ Mindset เพื่อพัฒนาเป็นนักซอฟต์แวร์มืออาชีพในอนาคต ทั้งนี้ซีพีเอฟพร้อมและยินดีต้อนรับบัณฑิตรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่อร่วมกันยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทยสู่ยุคดิจิทัลตอกย้ำความเป็นครัวของโลก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ด้าน นายสรรเสริญ สมัยสุต  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ CPFIT กล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่มีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการเกษตรครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน โครงการ CPF YSDP ออกแบบมา เพื่อให้นิสิตนำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์และผสมผสานกับแนวคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์การใช้งานและธุรกิจ โดยนิสิตจะมีทีม Sponsor ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากซีพีเอฟ และคณะอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

โครงการ KU x CPF YSDP นำร่องกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 8 รายวิชา ได้แก่ Project Management, Select topic in Computer Science, Web Technology and Web Services, Decision Support and Business Intelligent Systems, การประมวลผลภาพดิจิทัล, การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์, Database system และ Information Retrieval System นิสิตทุกคนจะได้รับโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อดึงศักยภาพในการแก้ปัญหาของตัวเอง นอกจากนี้ CPFIT ยังมอบรางวัลแก่กลุ่มนิสิตที่มีผลงานโดดเด่นและสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง สำหรับอนาคต ซีพีเอฟวางแผนที่จะขยายออกไปสู่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มเติม ./

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *