ซีพีเอฟ แนะหลัก 5 หัวใจเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ต้นทางอาหารปลอดภัย ส่งต่อสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค

ซีพีเอฟ แนะหลัก 5 หัวใจเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค ต้นทางอาหารปลอดภัย ส่งต่อสุขภาพดีแก่ผู้บริโภค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นในการผลิตอาหารคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ ย้ำ “5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์” ประกอบด้วย 5 ดีได้แก่ พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-ป้องกันโรคดี บูรณาการหลักสวัสดิภาพสัตว์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย ปลอดเชื้อ

Read more