วช. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก ร่วมกับ กรมอนามัย ยกระดับการแพทย์ สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม

วช. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก ร่วมกับ กรมอนามัย ยกระดับการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม4 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Read more

รมช.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ประจำปี 66

รมช.กษ. มอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. ประจำปี 66 วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปี 2566 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ

Read more