“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เกาะสมุย เชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษา”

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เกาะสมุย เชิญชวนผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อการศึกษา” สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค.2565 การเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวะ และการศึกษาที่มีการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆ กัน ทำให้เยาวชนที่กำลังเติบโตมีความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต แนวคิดดังกล่าวเป็นหลักการสำคัญในการก่อตั้ง “วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากครอบครัวคนธรรมดาทั่วไปจากทุกภาคของประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน สามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยได้รับทุนเรียนจนจบการศึกษาระดับปวช. และ ปวส.โดยเท่าเทียมกัน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

Read more

กรมการศาสนาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งวัดคาทอลิกครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

15 กันยายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนกรมที่ดิน ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา

Read more