สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนา การนักเรียนทั่วประเทศ พัฒนา Big Data

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งเป้าหมายบูรณาการข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์ม Big Data Analytics ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้หน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชากรเด็กปฐมวัยและวัยเรียนโดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโยบายด้านอาหารในโรงเรียนและสุขภาพนักเรียน นำไปสู่การบริหารจัดการให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี

Read more

“สธค.เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย อย่างทั่วถึงด้วยการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในด้านดอกเบี้ยให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ได้มีนโยบายช่วยเหลือประชา ชนในภาวะการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยการลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการจำนำใหม่ วงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 บาท ต่อเดือน (ต่อ 1 รอบตั๋วจำนำ) โดยจำกัดสิทธิตั๋วจำนำไม่เกินคนละ 4 ใบ วงเงินต้น

Read more

วช. หนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับการเลี้ยงแพะภาคอีสาน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกร-เศรษฐกิจฐานราก

วช. หนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับการเลี้ยงแพะในภาคอีสานสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก     นับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19 อัตราการว่างงานในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นทวีคูณ กระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจลดลงอย่างรุนแรง การว่างงานเพิ่มขึ้น และรายได้จากการทำงานลดลง  แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเปลี่ยนไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น แต่จากอุปสรรคในการพัฒนาจึงทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากยังไม่บรรลุเป้าหมาย      ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า จากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ไม่เข้มแข็งมากนัก เพราะขาดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน  ทำให้ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถรองรับแรงงานที่อพยพคืนถิ่น

Read more