พม. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 71 ปี หนองบัวลำภู

พม. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 71 ปี ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 เวลา 15.45 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม.

Read more

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องใต้ความร่วมมือสตง. สพร.-​เนคเทค/สวทช. 

เผยก้าวแรกแห่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สตง. สพร. และ เนคเทค-สวทช. ชี้เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดกับงานตรวจสอบลักษณะอื่น ๆ ของ สตง. ต่อไป           นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้าชม Wisdom Farm

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้าชม Wisdom Farm พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี พร้อมเปิดให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และ MADO Pavilion โดยคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

Read more

สกสว.ชูแผนการวิจัย การท่องเที่ยวหลังโควิด-19 เน้นผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ด้วยอนาคตภาพ

สกสว.ชูแผนการวิจัย การท่องเที่ยวหลังโควิด-19เน้นผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ด้วยอนาคตภาพ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมอนาคตภาพ (Future Scenarios) การท่องเที่ยว หลังโควิด-19 โดยความร่วมมือของ สกสว. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ นำเสนอผลการศึกษาเชิงระบบ เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more