ประธานรัฐสภา-คณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัยช่วยกลุ่มเปราะบาง-เด็กป้องกันโควิด-19 มอบนมผงเด็ก “พม. ปันสุข”

ประธานรัฐสภาร่วมกับคณะผู้บริหารพม. ลงพื้นที่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัยช่วยกลุ่มเปราะบางและเด็กป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบนมผงสำหรับเด็ก “พม. ปันสุข” วันนี้ (26 ก.ย. 64) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กระทรวง

Read more

แสดงความยินดี

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 ส่งเกียรติบัตรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบให้กับนางสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ เด็กหญิงอชิรญา ตรีพูนสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกษมทรัพย์  ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกเด็กดีเด่น

Read more